Chương Trình Trung Cấp Chăn Nuôi - Thú Y

Thứ sáu - 28/10/2022 04:16
Chương Trình Trung Cấp Chăn Nuôi - Thú Y ✅ Đào Tạo Trung Cấp Chăn Nuôi – Thú Y ❤️ Tuyển Sinh Trung Cấp Thú Y - Đào Tạo Chính Quy
Chương Trình Trung Cấp Chăn Nuôi - Thú Y

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP CHĂN NUÔI - THÚ Y

Tên ngành: Chăn nuôi – Thú y (Breeding- Veterinary)

Mã ngành: 5620120

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thời gian đào tạo: 2 năm

 1. Mục tiêu đào tạo
  • Mục tiêu chung:
 • Đào tạo người học trình độ trung cấp ngành Chăn nuôi – Thú y có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
 • Chương trình chuẩn bị cho người học lựa chọn, nuôi dưỡng, chăm sóc bán vật nuôi, quản lý, chăm sóc, các thủ tục lâm sàng trợ giúp con bệnh và giao tiếp với chủ nuôi dưới sự giám sát của bác sỹ thú y, các chuyên gia động vật của các phòng thí nghiệm và các nhà chuyên gia về động vật.
 • Chương trình đào tạo bao gồm những nội dung cơ bản về cơ sở khoa học động vật, dinh dưỡng và sức khỏe động vật áp dụng cho các loài và giống khác nhau, giống và kỹ thuật truyền giống, dinh dưỡng và thức ăn, chăn nuôi heo và gia cầm, dược lý thú y, các hình thức chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, chăm sóc điều dưỡng động vật; quản lý động vật, bệnh lý lâm sàng, chẩn đoán các bệnh nội, ngoại, sản khoa, các bệnh truyền nhiễm và kiểm nghiệm súc sản và những nội dung cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng-an ninh.
  • Mục tiêu cụ thể:

a.Về kiến thức

 • Trình bày được phương pháp tổ chức và thực hiện công việc chăn nuôi và thú y đối với các loại vật nuôi;
 • Vận dụng những kiến thức đã học phát hiện được các bệnh thông thường hay gặp trên các loại vật nuôi khác nhau để có biện pháp phòng chống và điều trị bệnh.
 1. Về kỹ năng
 • Sử dụng thành thạo được các phương tiện phục vụ trong chăn nuôi và thú y;
 • Chọn giống, tổ hợp thức ăn chẩn đoán được bệnh thông qua triệu chứng lâm sàng;
 • Sử dụng được các loại thuốc văcxin thông dụng trên thị trường để phòng và trị bệnh cho vật nuôi;
 • Có khả năng tự tổ chức, quản lý, chăn nuôi theo quy mô gia đình, trang trại.
 1. Về thái độ
 • Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiểu và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực phát triển chăn nuôi thú y.
 • Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật mới vào lĩnh vực sản xuất của ngành nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, giá trị kinh tế cao cho xã hội.
  • Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên trung cấp về Chăn nuôi thú y, có thể đảm nhận được nhiệm vụ tại trạm thú y, trang trại chăn nuôi, mạng lưới thú y xã, phường và hỗ trợ các kỹ sư trong lĩnh vực chuyên môn.

 1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
 • Số lượng môn học: 24
 • Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 77 tín chỉ
 • Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên môn: 1780 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 544 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1369 giờ
 1. Nội dung chương trình:
Mã MH Tên môn học Số TC Thời gian học tập (giờ)
Trong đó
Tổng số Lý thuyết TH /TT/TN Kiểm tra
I Các môn học chung/đại cương 12 255 94 148 13
MH 01 Giáo dục Chính trị 2 30 15 13 2
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1
MH 03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 2 45 21 21 3
MH 05 Tin học 2 45 15 29 1
MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 64 1780 407 1319 54
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 17 375 129 229 17
MH 07 Giải phẫu sinh lý vật nuôi 5 120 30 85 5
MH 08 Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 2 45 15 28 2
MH 09 Giống vật nuôi 2 45 15 28 2
MH 10 Dược lý thú y 3 60 27 30 3
MH 11 Khuyến nông 2 45 15 28 2
MH 12 Quản trị kinh doanh 3 60 27 30 3
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 47 1405 278 1090 37
MH 13 Vi sinh vật – Truyền nhiễm 4 90 27 60 3
MH 14 Ký sinh trùng 3 75 23 50 2
MH 15 Chăn nuôi heo 4 90 27 60 3
MH 16 Chăn nuôi trâu bò 4 90 27 60 3
MH 17 Chăn nuôi gia cầm 4 90 27 60 3
MH 18 Ngoại và sản khoa 3 75 23 50 2
MH 19 Chẩn đoán và bệnh nội khoa 3 75 23 50 2
MH 20 Nuôi cá nước ngọt 4 90 27 60 3
MH 21 Pháp luật chuyên ngành 2 45 15 28 2
MH 22 Phương pháp thí nghiệm 2 30 28 0 2
MH 23 Kiểm nghiệm súc sản 2 30 28 0 2
MH 24 Thực tập tốt nghiệp 12 640   630 10
Tổng cộng 77 1990 544 1369 77
 1. Hướng dẫn sử dụng chương trình
  • Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

Giáo dục Chính trị thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình môn học Giáo dục Chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Pháp luật thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Tin học thực hiện theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Giáo dục thể chất thực hiện theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Quốc phòng và An ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Tiếng Anh thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng .

 • Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
 • Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;
 • Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.
Nội dung Thời gian
1. Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2. Văn hoá, văn nghệ

– Qua các phương tiện thông tin đại chúng

– Sinh hoạt tập thể

 

– Ngoài giờ học hàng ngày

– 19 giờ đến 21 giờ vào một buổi trong tuần

3. Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Vào tất cả các ngày làm việc trong tuần

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật
5. Tham quan thực tế Mỗi học kỳ 1 lần
 • Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết mô đun, môn học:

Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế.

 • Kiểm tra đánh giá trong quá trình giảng dạy được hướng dẫn cụ thể theo từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
 • Sau khi hoàn thành các mô đun, môn học theo kế hoạch đào tạo từng kỳ, sẽ tập trung tổ chức kiểm tra hết mô đun, môn học.
  • Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
 • Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành và có đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.
 • Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm:
TT Môn thi tốt nghiệp Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Thi viết 120 phút
2 Văn hóa trung học phổ thông (đối với hệ tuyển sinh trung học cơ sở) Theo quy định

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

3 Kiến thức, kỹ năng nghề
  -Thi lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Viết 180 phút
-Thi thực hành nghề nghiệp Bài thi thực hành 180 phút

Các chú ý khác

Căn cứ công văn số 4656/BGDĐT-GDTrH ngày 02 tháng 11 năm 2020 về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục về nghề nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Bộ Lao động – Thương binh và xã hội

Học sinh tốt nghiệp THCS học văn hóa theo chương trình:

– Chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học phổ thông (THPT) theo quy định tại Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.


Địa Điểm Nhận Hồ Sơ Tuyển Sinh
 • Đường Nguyễn Văn Khối (Phạm Văn Chiêu) P. 8, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • Đường 5, Kp.4, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TPHCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ ️ Thông tin xét tuyển của trường gửi tới cho riêng Bạn sẽ là Chính Thống và Mới nhất.
 Cam Kết Đảm Bảo 100% Giá Trị: Học Phí Thấp + Hỗ Trợ Sau Khóa Học + Tư Vấn Miễn Phí + Học Vào Cuối Tuần
❤️ Bạn đã Tiết kiệm vì: Chúng tôi đang đào tạo chính quy với giá học phí rẻ để chung tay cùng bạn.
❤️ Ngay tức thì, hãy sở hữu tấm bằng chính quy trong tay để bạn có được nhiều hơnĐược khẳng định mình, làm điều mình thích, dễ thay đổi việc làm tốt hơn, cho thu nhập cao hơn, thời gian làm việc ít hơn ... Bởi vì nếu không học ngay thì Bạn sẽ mất đi những cơ hội này. Sớm cũng phải học - Muộn cũng phải học. Vậy thì, làm thế nào học sớm được vẫn tốt hơn.
❤️ Giá trị dành cho bạn đây: Kết thúc khóa học, dù là học tập trung hoặc học online từ xa trực tuyến hay vừa học vừa làm thì bạn đều sẽ nhận được văn bằng chính quy và có giá trị mãi mãi trên toàn quốc.
❤️ Bật mí cho bạn: Khóa học sẽ diễn ra vào tuần tới nên hãy gọi ngay cho nhà trường để chúng tôi tư vấn cụ thể cho bạn về hồ sơ, thủ tục, học phí, thời gian nhập học nhé! Hành động ngay - Kết quả liền.
 Đơn giản hãy khám phá Vận mayĐăng ký học theo nhóm từ 3 bạn sẽ được tặng quà hoặc giảm từ 3 - 5% học phí bạn nhé! Cảnh báo: Số lượng quà tặng may mắn có hạn nha.

 
GỌI NGAY
0968 99 77 00
Thông tin Tuyển sinh – Chứng chỉ các chuyên ngành Y Dược, Quản lý:
* Chứng chỉ Xoa bóp bấm huyệt
* Chứng chỉ Sơ cấp Điều dưỡng
* Chứng chỉ Chuyển đổi Điều dưỡng
* Chứng chỉ Châm cứu – bấm huyệt
* Chứng chỉ Bào chế đông dược
* Chứng chỉ Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

* Chứng chỉ Y sỹ Răng Hàm Mặt
* Chứng chỉ Nha Khoa
* Chứng chỉ Quản Lý Spa
* Chứng chỉ Chăm sóc da
* Chứng chỉ Phun thêu thẩm mỹ

* Chứng chỉ Chăm sóc mẹ và bé sau sinh
* Chứng chỉ Chăm sóc người già
* Chứng chỉ Xe nâng
* Chứng chỉ Quản lý mầm non
* Chứng chỉ Cấp dưỡng mầm non
* Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non
- Phương pháp đào tạo: Thực hành 100% thời gian đối với các học viên, sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể tự tin làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
- Đối với hệ Y sỹ Răng hàm Mặt các học viên sau khi ra trường có thể tự tin đứng ghế độc lập
- Trường tuyển sinh trên toàn quốc với mức học phí tốt nhất cho học viên.

Thông tin Đào tạo – Hệ trung cấp chính quy:
* Y học cổ truyền

* Dược sỹ
* Y sĩ đa khoa
* Điều dưỡng
* Thú y
* Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng
* Văn thư lưu trữ hành chính
* Công nghệ ô tô
* Điện công nghiệp
* Xây dựng
* Công tác xã hội
* Kế toán
* Quản trị kinh doanh
* Chăm sóc sắc đẹp
Thông Tin Tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 trung cấp:
* Dược sỹ trung cấp
* Y sỹ đa khoa
* Điều dưỡng đa khoa
* Y sỹ y học cổ truyền
* Vật lý trị liệu & PHCN
 
Trường liên kết với Trường Cao Đẳng, Đại Học tiếp nhận hồ sơ học liên thông:
- Liên thông Cao đẳng, Đại học ngành Dược
- Liên thông Cao đẳng, Đại học Điều Dưỡng
- Liên thông Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh
* Thời gian đào tạo ngắn (12 tháng đến 15 tháng ) nhận văn bằng chính quy do trường cấp.
GỌI NGAY
0968 99 77 00
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MỚI NHẤT


tuyen sinh bach khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

CHUYÊN ĐÀO TẠO
Tin xem nhiều
Tuyển sinh tiếng anh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập38
 • Thành viên online1
 • Khách viếng thăm37
 • Hôm nay8,722
 • Tháng hiện tại179,829
 • Tổng lượt truy cập7,966,126
Khảo sát

Bạn biết đến Tuyensinhbachkhoa qua đâu?

Quảng cáo trượt trái
Quảng cáo trượt phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây