Tuyển Sinh Đại Học Ngành Kế Toán

Thứ tư - 26/10/2022 04:11
Tuyển Sinh Đại Học Ngành Kế Toán ✅ Ngành Kế Toán - Thông Tin Tuyển Sinh ❤️ Ngành Kế Toán Học Trường Nào Tốt Nhất Trong Năm 2022
Tuyển Sinh Đại Học Ngành Kế Toán

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

Hiện nay ngành Kế toán đang đào tạo một chuyên ngành sau:

– Chuyên ngành Kế toán:

(i) Có nền tảng các kiến thức cơ bản vững chắc về kế toán và kiểm toán trong lĩnh vực kế toán nói chung (và các ngành kinh doanh liên quan như tài chính, quản trị kinh doanh) .

(ii) Có khả năng vận dụng sáng tạo đổi mới các kiến thức cơ bản trong ngành để giải quyết các vấn đề trong đa dạng lĩnh vực nghề nghiệp.

(iii) Hiểu rõ hơn các vấn đề về môi trường, xã hội, an ninh và kinh tế ảnh hưởng đến quyết định và đạo đức nghề nghiệp. Có phẩm chất chính trị tốt, sống và làm việc tuân theo pháp luật của nhà nước Việt Nam.

(iv) Có các kỹ năng mềm cần thiết. Có khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý. Có khả năng giao tiếp và làm việc chuyên môn bằng tiếng Anh (ở mức thành thạo).

(v) Nhận thức và hiểu rõ tầm quan trọng của việc không ngừng học tập, trau dồi bản thân và khả năng học tập lâu dài.

 1. Chuẩn đầu ra
Stt Chuẩn đầu ra
1. Kiến thức và lập luận ngành
1.1 Năng lực kiến thức:

 

– Khả năng hiểu và áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) để lập và phân tích các báo cáo tài chính, đặc biệt cho các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia.

– Kiến thức lý thuyết và khả năng vận dụng trong lĩnh vực kế toán quản trị, giúp sinh viên lập, phân tích các báo cáo quản trị hỗ trợ doanh nghiệp ra các quyết định và kế hoạch ngắn và dài hạn.

– Kiến thức vững vàng về thuế, và các chính sách thuế của Việt Nam và quốc tế, có khả năng đánh giá, ra quyết định liên quan về chính sách thuế và tuân thủ thuế của doanh nghiệp, cá nhân.

– Kiến thức và khả năng vận dụng các quy trình kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) và chuẩn mực Kiểm toán quốc tế (ISA),

– Hiểu và có khả năng đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống thông tin kế toán, quản trị cơ sở dữ liệu, tổ chức và quản lý dữ liệu kế toán của các doanh nghiệp, tập đoàn.

– Kiến thức và kỹ năng liên quan đến các vấn đề kế toán quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa. (PLO1)

2. Kỹ năng, thái độ cá nhân và nghề nghiệp
2.1 Kỹ năng phân tích:

 

– Khả năng phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế, và báo cáo kiểm toán nhằm giúp doanh nghiệp ra các quyết định ngắn và dài hạn.

– Khả năng suy luận phản biện, kiểm tra, đánh giá các vấn đề về rủi ro và sự đảm bảo, tin cậy của thông tin kế toán, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp trong lĩnh vực kế toán kiểm toán (PLO3)

2.2 Kỹ năng nghiên cứu:

 

– Khả năng nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực Kế toán Kiểm toán.

– Khả năng nghiên cứu luật, chuẩn mực, nghị định, thông tư khi được tiếp xúc với một vấn đề kế toán và đề ra phương án tối ưu cho doanh nghiệp (PLO4)

2.3 Kỹ năng tổ chức quản lý:

 

– Kĩ năng tổ chức và quản lý trong hoạt động nghề nghiệp Kế toán Kiểm toán. (PLO5)

2.4 Kỹ năng xử lý thông tin:

 

– Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến trong lĩnh vực Kế toán Kiểm toán (MS-Office hoặc phần mềm chuyên dụng). (PLO6)

2.5 Thái độ :

 

Sinh viên tôn trọng nguyên tắc đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và quy định nghề nghiệp; nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. (PLO9)

3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
3.1 Kỹ năng làm việc nhóm: Sinh viên chứng tỏ được kĩ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, tranh luận, trình bày ý tưởng. (PLO7).
3.2 Quan điểm chính trị: Sinh viên theo học ngành Kế toán tại trường có kiến thức căn bản về cấu trúc và nguyên tắc của đường lối chính trị của Đảng cộng sản Việt Nam và những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin. (PLO2).
4. Năng lực thực hành nghề nghiệp
4.1 Đạo đức nghề nghiệp: Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Cụ thể là, phải thực hiện công việc kế toán, kiểm toán theo những kỹ thuật và chuẩn mực chuyên môn đã quy định trong chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, quy định của hiệp hội nghề nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành. Tuân thủ nội quy, kỷ luật của doanh nghiệp và pháp luật nhà nước. (PLO8).
4.2 Sinh viên có khả năng thu thập, xử lý thông tin, ứng dụng các phương pháp mới và quy định hiện hành trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế tài chính của Việt Nam và quốc tế. Yêu thích và nỗ lực phát triển nghề nghiệp, tham gia hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp, phấn đấu thi đạt chứng chỉ nghề nghiệp có giá trị trong và ngoài nước như: VACPA (Việt Nam), CPA Australia, ACCA (UK), CIMA (UK), CMA (US), CFM (US). Tôn trọng sự khác biệt đa dạng trong môi trường đa văn hoá, chủ động và nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc theo hướng tích cực. (PLO10).
 1. Khung chương trình đào tạo ngành Kế toán
STT Nội dung chương trình MSMH Tín chỉ
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành/ Thí nghiệm Khác (nếu có)
1 Kiến thức giáo dục đại cương   53      
1.1 Các môn lý luận chính trị   11      
Triết học Mac-Lenin PE015IU 3      
Kinh tế chính trị Mac-Lenin PE016IU 2      
Tư tưởng Hồ Chí Minh PE017IU 2      
Chủ nghĩa xã hội khoa học PE018IU 2      
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam PE019IU 2      
1.2 Khoa học xã hội   9      
Bắt buộc   6      
Kinh tế vĩ mô BA119IU 3      
Kinh tế vi mô BA117IU 3      
Tự chọn: Chọn 1 trong 2 môn   3      
Xã hội học BA197IU 3      
Tâm lý học BA118IU 3      
1.3 Nhân văn – nghệ thuật   9      
Bắt buộc   6      
Pháp luật Việt Nam đại cương BA167IU 3      
Tư duy lý luận PE008IU 3      
Tự chọn   3      
Địa lý kinh tế thế giới PE007IU 3      
Lịch sử và văn hóa Việt Nam PE010IU 3      
1.4 Ngoại ngữ   8      
Tiếng anh chuyên ngành 1 EN007IU 4      
Tiếng anh chuyên ngành 2 EN008IU 4      
1.5 Toán/ Tin học/ KHTN/ Môi trường   13      
Thuật toán trong Kinh doanh BA282IU 4      
Khoa học môi trường PE014IU 3      
Thống kê trong kinh doanh BA080IU 3      
Tin học quản lý BA120IU 3      
1.6 Giáo dục thể chất          
Giáo dục thể chất 1 PT001IU        
Giáo dục thể chất 2 PT002IU        
1.7 Giáo dục quốc phòng   4 tuần      
2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp          
2.1 Kiến thức cơ sở ngành   30      
  Thảo luận chuyên đề 1 BA256IU 3      
  Kế toán tài chính I BA283IU 3      
  Quản trị kinh doanh đại cương BA115IU 3      
  Nguyên lý tiếp thị BA003IU 3      
  Đạo đức kinh doanh BA020IU 3      
  Giao tiếp trong kinh doanh BA006IU 3      
  Hành vi tổ chức BA130IU 3      
  Nguyên lý Quản trị Tài chính BA016IU 3      
  Luật kinh doanh BA081IU 3      
  Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh BA161IU 3      
2.2 Kiến thức ngành chính          
2.2.1 Kiến thức chung của ngành   35      
Bắt buộc          
Kế toán tài chính II BA284IU 3      
Kế toán quản trị BA010IU 3      
Thuế BA087IU 3      
Kế toán chi phí BA276IU 3      
Phân tích báo cáo tài chính BA277IU 3      
Kiểm toán căn bản BA057IU 3      
Hệ thống thông tin kế toán BA278IU 3      
Báo cáo tài chính và các quyết định quản trị BA222IU 3      
Tài chính doanh nghiệp BA054IU 3      
Phân tích và báo cáo tài chính nâng cao BA279IU 3      
Kiểm toán nâng cao BA280IU 3      
Thảo luận chuyên đề ngành Kế toán BA281IU 2      
2.2.2 Kiến thức tự chọn ngành chính   9      
Tự chọn

 

(Chọn 3 môn từ các môn sau đây)

         
Quản trị tài chính quốc tế BA051IU 3      
Chuyên đề nghiên cứu khoa học BA150IU 3      
Kinh tế lượng cho lĩnh vực tài chính BA174IU 3      
Quản trị rủi ro ngân hàng BA189IU 3      
Chứng khoán có thu nhập cố định BA215IU 3      
Chứng khoán phái sinh và (công cụ) quản lý rủi ro BA216IU 3      
Tài chính hành vi BA217IU 3      
Phân tích tín dụng và cho vay BA218IU 3      
Thực tập chuyên sâu BA255IU 3      
Thảo luận chuyên đề ngành Quản trị Khách sạn – Nhà hàng BA272IU 2      
Thảo luận chuyên dề ngành tiếp thị BA275IU 2      
Thảo luận chuyên đề ngành Quản trị doanh nghiệp BA274IU 2      
Thảo luận chuyên đề ngành kinh doanh quốc tế BA273IU 2      
Thảo luận chuyên đề ngành kế toán BA281IU 2      
2.3 Thực tập, tốt nghiệp   15      
Thực tập tốt nghiệp BA153IU 3      
Luận văn tốt nghiệp BA170IU 12      
  Tổng cộng kiến thức toàn khóa   139 139 0  
 1. Đội ngũ giảng viên
  Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Tổng cộng
Khoa QTKD 1 2 17 25 45
 1. Hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ ngành Kế toán
TT   Vị trí Diện tích
(m²)
Giá trị đầu tư
(tỷ đồng)
NSNN
  Phòng mô phỏng QTKD LA1-301 96    
  Phòng mô phỏng QTKD LA1-302 96    
II Đào tạo CƠ BẢN     27.05 22.42
1 Server     20.62 20.62
2 Phòng labAnh ngữ     0.9 0.9
  Phòng LabAnh ngữ 1 LA1-507 60    
  Phòng LabAnh ngữ 2 LA1-508 60    
  Phòng LabAnh ngữ 3 LA1-509 90    
3 PTN Vật lý LA1-403 60 4 0.9
II Tòa nhà Khối LHTN-1       113
IV Tòa nhà Khối LHTN-2        
V Thiết bị phục vụ đào tạo       3

Địa Điểm Nhận Hồ Sơ Tuyển Sinh
 • Đường Nguyễn Văn Khối (Phạm Văn Chiêu) P. 8, Q. Gò Vấp, TP.HCM
 • Đường 5, Kp.4, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TPHCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ ️ Thông tin xét tuyển của trường gửi tới cho riêng Bạn sẽ là Chính Thống và Mới nhất.
 Cam Kết Đảm Bảo 100% Giá Trị: Học Phí Thấp + Hỗ Trợ Sau Khóa Học + Tư Vấn Miễn Phí + Học Vào Cuối Tuần
❤️ Bạn đã Tiết kiệm vì: Chúng tôi đang đào tạo chính quy với giá học phí rẻ để chung tay cùng bạn.
❤️ Ngay tức thì, hãy sở hữu tấm bằng chính quy trong tay để bạn có được nhiều hơnĐược khẳng định mình, làm điều mình thích, dễ thay đổi việc làm tốt hơn, cho thu nhập cao hơn, thời gian làm việc ít hơn ... Bởi vì nếu không học ngay thì Bạn sẽ mất đi những cơ hội này. Sớm cũng phải học - Muộn cũng phải học. Vậy thì, làm thế nào học sớm được vẫn tốt hơn.
❤️ Giá trị dành cho bạn đây: Kết thúc khóa học, dù là học tập trung hoặc học online từ xa trực tuyến hay vừa học vừa làm thì bạn đều sẽ nhận được văn bằng chính quy và có giá trị mãi mãi trên toàn quốc.
❤️ Bật mí cho bạn: Khóa học sẽ diễn ra vào tuần tới nên hãy gọi ngay cho nhà trường để chúng tôi tư vấn cụ thể cho bạn về hồ sơ, thủ tục, học phí, thời gian nhập học nhé! Hành động ngay - Kết quả liền.
 Đơn giản hãy khám phá Vận mayĐăng ký học theo nhóm từ 3 bạn sẽ được tặng quà hoặc giảm từ 3 - 5% học phí bạn nhé! Cảnh báo: Số lượng quà tặng may mắn có hạn nha.

 
GỌI NGAY
0968 99 77 00
Thông tin Tuyển sinh – Chứng chỉ các chuyên ngành Y Dược, Quản lý:
* Chứng chỉ Xoa bóp bấm huyệt
* Chứng chỉ Sơ cấp Điều dưỡng
* Chứng chỉ Chuyển đổi Điều dưỡng
* Chứng chỉ Châm cứu – bấm huyệt
* Chứng chỉ Bào chế đông dược
* Chứng chỉ Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

* Chứng chỉ Y sỹ Răng Hàm Mặt
* Chứng chỉ Nha Khoa
* Chứng chỉ Quản Lý Spa
* Chứng chỉ Chăm sóc da
* Chứng chỉ Phun thêu thẩm mỹ

* Chứng chỉ Chăm sóc mẹ và bé sau sinh
* Chứng chỉ Chăm sóc người già
* Chứng chỉ Xe nâng
* Chứng chỉ Quản lý mầm non
* Chứng chỉ Cấp dưỡng mầm non
* Chứng chỉ Bảo mẫu mầm non
- Phương pháp đào tạo: Thực hành 100% thời gian đối với các học viên, sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể tự tin làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
- Đối với hệ Y sỹ Răng hàm Mặt các học viên sau khi ra trường có thể tự tin đứng ghế độc lập
- Trường tuyển sinh trên toàn quốc với mức học phí tốt nhất cho học viên.

Thông tin Đào tạo – Hệ trung cấp chính quy:
* Y học cổ truyền

* Dược sỹ
* Y sĩ đa khoa
* Điều dưỡng
* Thú y
* Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng
* Văn thư lưu trữ hành chính
* Công nghệ ô tô
* Điện công nghiệp
* Xây dựng
* Công tác xã hội
* Kế toán
* Quản trị kinh doanh
* Chăm sóc sắc đẹp
Thông Tin Tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 trung cấp:
* Dược sỹ trung cấp
* Y sỹ đa khoa
* Điều dưỡng đa khoa
* Y sỹ y học cổ truyền
* Vật lý trị liệu & PHCN
 
Trường liên kết với Trường Cao Đẳng, Đại Học tiếp nhận hồ sơ học liên thông:
- Liên thông Cao đẳng, Đại học ngành Dược
- Liên thông Cao đẳng, Đại học Điều Dưỡng
- Liên thông Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh
* Thời gian đào tạo ngắn (12 tháng đến 15 tháng ) nhận văn bằng chính quy do trường cấp.
GỌI NGAY
0968 99 77 00
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MỚI NHẤT


tuyen sinh bach khoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

CHUYÊN ĐÀO TẠO
Tin xem nhiều
Tuyển sinh tiếng anh
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập42
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm41
 • Hôm nay7,900
 • Tháng hiện tại179,007
 • Tổng lượt truy cập7,965,304
Khảo sát

Bạn biết đến Tuyensinhbachkhoa qua đâu?

Quảng cáo trượt trái
Quảng cáo trượt phải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây